ARQUITECTURA TÈCNICA

ELS NOSTRES
SERVEIS

ARQUITECTURA TÈCNICA · DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRES · COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT · OFICINA TÈCNICA

tècnica

Més de 10 anys d'experiència en el sector

Oferim un servei integral i personalitzat, adaptant a cada client la metodologia de treball i oferint flexibilitat a les seves necessitats, per a la consecució dels objectius comuns.

Els nostres serveis es divideixen en tres àmbits d’actuació: 

OFICINA TÈCNICA

Suport en fase de projecte
Predimensionat de costos / Amidaments i pressupostos

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ D'OBRA

Asumir la funció tècnica de dirigir l’execució material de l’obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i la qualitat de l’obra.

PROJECT MANAGEMENT/QUANTITY SURVEYING

Gestió integral de projectes Gestió i control econòmic dels projectes